โพสต์

รูปภาพ
ip address คือ
ip address คือ เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดและมีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ยกตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 เป็นต้นหรือนิยมเรียกสั้นๆว่า IP ซึ่งตัวเลข IP แต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address โดยเฉพาะ ชื่อองค์กรว่า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้แต่ละเครือข่าย ส่วนลูกข่ายของเครือง ทางเครือข่ายนั้นก็จะเป็น ผู้แจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นพอสรุปได้ว่า IP Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่วน คือ
Network AddressComputer Addressการแบ่งขนาดของ Network Address แบ่งได้ หลายขนาดClass A หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อภายในเครือ ข่ายจำนวนมากๆClass B หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดกลาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้มากถึง 65,534 เครื่องCl…
รูปภาพ
หัวเรื่อง :  ระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Overhead Catenary )คำอธิบาย :  ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว (Overhead Cateary ) เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยสายลวดตัวนำเปลือย แขวนไว้กับลูกถ้วยฉนวนซึ่งยึดตรึงที่เสากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขารับกระแสไฟฟ้าเหนือหัวที่เรียกว่ำ สาลี่ เข้าสู่ระบบขับเคลื่อนขบวนรถ เพื่อให้ครบวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านรางรถไฟหรือราวเหล็กเส้นที่สี่ซึ่งต่อสายดินไว้ ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัวมักต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดการสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล สำหรับประเทศไทยรถไฟฟ้าที่ใช้การจ่ายไฟแบบนี้ เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งประกอบด้วย สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Power-Statio) , รถไฟฟ้า (Electric Multiple Uit) , สาลี่ (Patograph) , สายส่งเหนือหัว (Cateary Wire)


ลักษณะของการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถไฟ[แก้] กระแสไฟฟ้าให้พลังงานฉุดรถไฟ ซึ่งอาจใช้หัวรถจักรไฟฟ้าเพื่อลากตู้ผู้โดยสารหรือตู้สัมภาระหรือเป็นรถไฟที่ประกอบด้วยตู้ที่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้าหลายตู้ ที่ซึ่งแต่ละตู้โดยสารรับกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งหัวรถจักร พลังงานจะถูกสร้างขึ้นในโรงผลิตเพื่อการพาณ…
รูปภาพ
ใช้ SCADA ควบคุม Demand ไฟฟ้า เราสามารถใช้ SCADA ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมค่าไฟฟ้าได้ โดยใช้ SCADA ตรวจสอบระดับ Demand หากเพิ่มสูงจนถึงระดับที่กำหนดก็สั่งตัดการจ่ายไฟให้แก่พื้นที่หรือเครื่อง จักรที่มีความจำเป็นน้อ ยกว่า เมื่อระดับ Demand ลดลงจนเข้าสู่ภาะวะปกติจึงค่อยสั่งจ่ายไฟอีกครั้ง โดยมีการป้องกันผลกระทบกรณีสัญญาณ Demand เพิ่ม/ลดกลับไปมา(กระเพื่อม)ผ่านระดับ Limit ได้ด้วย Deadband และ Delay ซึ่งพิเศษกว่า Software และ Controller ทั่วไป Introduction
ค่า Demand ทางไฟฟ้าหากไม่ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้ค่าไฟฟ้าแพงเกินความจำเป็น การคอยควบคุมโดยใช้คนบางครั้งไม่เท่าทันเหตุการณ์ และไม่สะดวก เราสามารถใช้ SCADA ในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการการตัดไฟฟ้าส่วนที่ไม่จำเป็นเมื่อค่า Demand เกินระดับที่กำหนด การใช้ GENESIS32 จะสามารถดำเนินการควบคุม Demand ให่้โรงงานหรือหน่วยงานโดยอัตโนมัติได้
หลักการ - ใช้ AlarmWorX ตรวจสอบระดับ Demand จาก Power Meter ว่าสูงกว่า Limit ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยกำหนด Delay time และค่า Deadband ด้วยเพื่อป้องกันกรณีสัญญาณ ที่ได้รับมีการปรับเปลี่ยนขึ…